MTL Gateway to Taibun.tw Text-to-Speech

MTL text: Zafkhie.

POJN: Cha2-khi2