HofkopQo

虎 姑 婆 (Auntie Tiger)

Loa Suhaam 賴 思 涵

Lie karm zaiviar Taioaan u ciog-zQe hQfthviaf ee binkafn korsu? Kitiofng u cidee cyn-uxmiaa ee gyn'ar korsu kiQrzQx HofkopQo. Y cyn-chinchviu Bykog ee "Red Riding Hood".

你 可 知 影 台 灣 有 足 多 好 聽 的 民 間 故 事 ? 其 中 有一 個 真 有 名 的 囝 仔 故 事 叫 做 虎 姑 婆. 她 真 親 像 美 國 的 "Red Riding Hood".

Kofzar-kofzar, u cidee mamaf kab nngxee zabor-kviar toax ti svoaterng. Toaxhaxn ee zabor-kviar kiQrzQx A'Khiim. SiQfmoe kiQrzQx A'Giok. Cit'ee sarnchiaq ee kateeng kQeatiQh cyn-khoaelok kab pengzeng ee seng'oah.

古 早 古 早 , 有一 個 媽 媽 甲 兩 個 查 某 囝 住 在 山 頂 . 大 漢 的 查 某 囝 叫 做 阿 琴 . 小 妹 叫 做 阿 玉 . 這 個 貧 赤 的 家 庭 過 著 真 快 樂 甲 平 靜 的 生 活 .

U cidjit, yn ee mamaf khix tochi pan taixcix. KQeajit ciaq Qe tngr`laai. Mamaf cyn-hoanlQr y ee zabor-kviar kaki ti zhux`nih. Y kautaix yn nngxlaang mxthafng suipien ka laang khuimngg.

有 一 日,他們的 媽 媽 去 都 市 辦 代 誌 . 過 日 才 會 轉 來. 媽 媽 真 煩 惱 她 的 查 某 囝 家 己 在 厝 裡. 她 交 待 他們 兩 人 不 可 隨 便 給 人 開 門 .

Svakvy-pvoarmii, A'Khiim kab A'Giok thviatiQh uxlaang teq lorngmngg! "KHOK! KHOK! KHOK!"

三 更 半 暝 , 阿 琴 甲 阿 玉 聽 著 有 人 在 撞 門 ! "KHOK! KHOK! KHOK!"

A'Khiim sefng tuy binzhngg thiaux`khylaai. Hit'ee laang toaxsviaf hoaq, "Khuimngg! Khuimngg! Goar si lirn ee mamaf!"

阿 琴 先 從 眠 床 跳 起 來 . 那 個 人 大 聲 喝 , " 開 門 ! 開 門 ! 我 是 你們 的 媽 媽 !"

Nngxee cymoe'ar zQrhQea korng, "Lie mxsi mamaf. Mamaf bQo-khQfleeng cit`zun tngr`laai. "

兩 個 姐 妹 仔 做 夥 講 , " 妳 不 是 媽 媽. 媽 媽 無 可 能 這 陣 轉 來."

Taxnsi, hit'ee laang ittit lorngmngg. "Goar si lirn ee mamaf. Goar sviuxkorng lirn mxkvar kaki toax zhux`nih, sofie goar ciaq kirn tngr`laai."

但 是 , 那 個 人 一 直 撞 門 . " 我 是 你們 的 媽 媽. 我 想 講 你們 不 敢 家 己 住 厝 裡 , 所 以 我 才 緊 轉 來. "

A'Khiim kab A'Giok sviu cit'ee laang u khQfleeng si yn ee mamaf, ciu khuimngg khvoarbai. Aq! Hit'ee laang mxsi yn ee mamaf. Yn kvoafkirn kvoaimngg. Taxnsi, ykefng sviw-ban laq. Hit'ee lauxapQo yekfng kviaa jibmngg laq. Y ee thaumof peh-soatsoad, phQehw jiaau-porpox.

阿 琴 甲 阿 玉 想 這 個 人 有 可 能 是他們 的 媽 媽, 就 開 門 看 覓 . 呀! 那 個 人 不是他們的 媽 媽.他們 趕 緊 關 門 . 但 是, 已 經 太 慢 啦. 那 個 老 阿 婆 已 經 行 入 門 啦. 她 的 頭 毛 白 雪 雪 , 皮 膚 皺 巴 巴.

Nngxee cymoe'ar kviaf-kaq phiqphiq'zhoaq korng , "Lie si symmih laang?"

兩 個 姐 妹 仔 驚 甲 掇 講 , " 妳 是 什 麼 人 ?" Hit'ee lauxapQo korng, " Mxbiern kviaf, goar si lirn ee kopQo. Goar ciog-kuo bQo kvix`tiQh lirn nngxee. Kin'afjit bQeq laai khvoax lirn."

那 個 老 阿 婆 講 , " 不 免 驚, 我 是 你 們 的 姑 婆. 我 足 久 無 見 著 你們 兩 個. 今 仔 日 欲 來 看 你 們. " A'Khiim kab A'Giok thviaf liawau zhoarn cide toaxkhuix. Taxnsi A'Khiim afkQq u cidtiarfm'ar hoaigii. Ui-symmih mamaf lorng mxbad thekhie cit'ee kopQo? Mxkuo, sQeahaxn ee A'Giok cyn-hvoahie. Y ciu kab kopQo khix khuxn`laq. A'Khiim kaki khuxn lexnggoa cidkefng ee pangkefng.

阿 琴 甲 阿 玉 聽 了 後 喘 一 下 大 氣. 但 是 阿 琴 而 擱 有 一 點 仔 懷 疑. 為 什 麼 媽 媽 攏 不 識 提 起 這 個 姑 婆? 不 過 , 細 漢 的 阿 玉 真 歡 喜. 她 就 甲 姑 婆 去 睏 啦. 阿 琴 家 己 睏 另 外 一 間 的 房 間 .

KQex cidzun liawau, A'Khiim thviatiQh "KHAO, KHAO, KHAO", cyn-kukoaix ee svia'ym. Y mng kopQo, "Lie teq ciah symmih? Ho goar ciah cidzhuix, hQr`bQo?" KopQo ciu taxn cidky gyn'ar ee zefngthau'ar ho A'Khiim. Y zhoaq cidtiQo, suii zaiviar cit'ee lauxapQo mxsi cincviax ee kopQo. Si hit'ee langlaang lorng zay cyn-khQfphvax ee Hofkof-pQo. Y ykefng ka siQfmoe A'Giok ciah`khix laq. A'Khiim kvoafkirn tirnzeng`lQqlaai. Y liawkae citmar y ciu aix sviu-paxnhoad kiux kaki. Y sviuxzhud cidee hQr-paxnhoad.

過 一 陣 了 後 , 阿 琴 聽 著 "KHAO, KHAO, KHAO", 真 古 怪 的 聲 音. 她 問 姑 婆, "妳 在 食 什 麼 ? 給 我 食 一 嘴 , 好 無 ?" 姑 婆 就 擲 一 枝 囝 仔 的 指 頭 仔 給 阿 琴 . 她 掇 一 投, 隨 知 影 這 個 老 阿 婆 不是 真 正 的 姑 婆. 是 那 個 人 人 攏 知 真 可 怕 的 虎 姑 婆. 她 已 經 給 小 妹 阿 玉 食 去 啦. 阿 琴 趕 緊 鎮 靜 落 來. 她 了 解 即 滿 她 就 愛 想 辦 法 救 家 己. 她 想 出 一 個 好 辦 法 . ?

A'Khiim kefbQ'ix ka hofkopQo korng, "Goar citmar aekhix piexnsor!"

阿 琴 假 無 意 給 虎 姑婆 講 , "我 即 滿 愛 去 便 所 !"

HofkopQo ixn y korng, "BQexsae`tid! Lie sviuxbQeq thauzao. Si`bQo?"

虎 姑 婆 應 她 講 , " 未 使 得 ! 妳 想 要 偷 走 . 是 無 ?"

A'Khiim kirn korng, "Goar bQo-bQeq thauzao! Lie na bQo-siongsixn goar, lie Qexthafng iong chiuo giuo cidtiaau tngtngg ee sQh'ar, sQh'ar-thaau pak teq goar ee khaterng. Afnny goar ciu bQextaxng thauzao. "

阿 琴 緊 講 , " 我 無 欲 偷 走 ! 妳 若 無 相 信 我 , 妳 能 可 用 手 扭 一 條 長 長 的 索 仔 , 索 仔 頭 縛 在 我 的 腳 頂 . 安 呢 我 就 未 為 偷 走 ."

HofkopQo tong'ix afnny zQx. A'Khiim ciu khix piexnsor. Taxnsi, ciog-kuo lorng bQo tngr`laai. HofkopQo khaisie hoaigii, ciu zao`khix khvoax A'Khiim teq zQx symmih. A'Khiim lawzar tiQh tuy thang'afmngg pee`zhutkhix, kQq kvoafkirn pehkhix chiu'ar-terng biq`leq. HofkopQo cyn-siuxkhix. Y khaisie ka chiu'ar.

虎 姑 婆 同 意 安 呢 做 . 阿 琴 就 去 便 所 . 但 是 , 足 久 攏 無 轉 來 . 虎 姑 婆 開 始 懷 疑 , 就 走 去 看 阿 琴 在 做 什 麼. 阿 琴 老 早 著 從 窗 仔 門 爬 出 去 , 擱 趕 緊 爬 去 樹 仔 頂 匿 哩 ! 虎 姑 婆 真 受 氣 . 她 開 始 咬 樹 仔.

A'Khiim ciog-kyntviw. Y kirn ka HofkopQo korng, " Lie mxbiern ka chiu'ar! Goar Qexsae ho lie ciah. Taxnsi, goar citmar paktor cyn-iaw! Lie na ciah goar, goar ciu Qe piernzQx cidee iaw-sykuie. Suisii lorng tvii toax lie ee sengkhw ho lie cyn-kankhor. Lie karm Qexthafng theh cidtoaxkoaxn siQsiQf ee thotauxiuu ho goar cvix ciawar laai ciah?"

阿 琴 足 緊 張. 她 緊 給 虎 姑 婆 講 , " 妳 不 免 咬 樹 仔 ! 我 能 使 給 妳 食. 但 是 , 我 即 滿 腹 肚 真 飢 ! 妳 若 食 我, 我 就 會 變 做 一 個 飢 死 鬼. 隨 時 攏 纏 住 妳 的 身 軀 給 妳 真 艱 苦 . 妳 可 能 提 一 大 罐 燒 燒 的 土 豆 油 給 我 煎 鳥 仔 來 食 ?" ?

HofkopQo cyn-pun. Y cincviax ciaux A'Khiim ee iesux khix zQx. Cidtiafm'ar-kuo yau, A'Khiim korng, "Goar ciaqpar`aq! Lie kirn ka zhuix khuikhuy ho goar thiaux`jibkhix lie ee zhuielai. "

虎 姑 婆 真 笨 . 她 真 正 照 阿 琴 的 意 思 去 做. 一 點 仔 久 以後, 阿 琴 講 , " 我 食 飽 呀 ! 妳 緊 給 嘴 開 開 給 我 跳 入 去 妳 的 嘴 內 ."

HofkopQo cide ka zhuix khuikhuy`khylaai, A'Khiim ciu kvoafkirn ka hit'tharng siQf-kwnkurn ee thotauxiuu tQr`jibkhix HofkopQo ee zhuielai.

虎 姑 婆 一下 給 嘴 開 開 起 來 , 阿 琴 就 趕 緊 給 彼 桶 燒 滾 滾 的 土 豆 油 倒 入 去 虎 姑 婆 的 嘴 內 .

HofkopQo ciu afnny ho A'Khiim eng iuu ka y thngx`sie laq.

虎 姑 婆 就 安 呢 給 阿 琴 用 油 給 她 燙 死 啦 .

Korsu oaan`laq. Lie sviu zef si-mxsi cidee cyn-zhuobi ee korsu?

故 事 完 啦. 你 想 這 是 不 是 一 個 真 趣 味 的 故 事 ?


Reference: http://www.knology.net/~cheynefamily/AUNTIE%20TIGER.htm