BQciah Puibaq

     Uxcidjit, svizoex cviaa-toaxkhof ee A Thaethaix ti konghngg teq sarnpo,...

Yi cviakviaf kawar, khiog phienphiefn cidciaq khvoax`khylaai kvafnar cviaa-hiong'og ee kawar ngx yi kviaa`laai.  Yi ciu paethog kawar ee zwlaang B, kiQx y ka kawar zhoaxzao.

     B Siensvy khiog korng, "Chviar lie horngsym, y bQciah puibaq,..."