Binbang

     U cidee hoaxnciar khix pvixvi kiucirn, isefng mng y, "Lie tafui bQo twhQr?"

     Hoaxnciar, "Goar zaxaxm zQx cidee bang, baxngkvix kaki si cidciaq guu, ar teq ciaqzhao."

     Isefng korng, "Lie horngsym, zef cviaa-zerngsioong, tag'ee laang lorng e binbang`tiQh.  Bang`nih ee zengkerng kab hiexnsit si bQo kaxngkhoarn`ee."

  Hit'ee hoaxnciar cviaa-kyntviw, korng, "Mxkuo, mxkuo, goar zengsiin ee sii, hoat'hien goarn binzhngg-terng ee zhawchiQh u cidpvoax bQo`khix!"