Chviar Langkheq

      U cidee laang teq chviar langkheq.  Tngf y khvoartiQh tag'ee laang lorng ze ti yar liawau, ciu korng, "Erngkay laai`ee bQo laai; ar bQo erngkay laai`ee, lorng laai."

      Langkheq thvialiao ciu cviabQo hvoahie.

      Ciaqpar liawau, uxee langkheq laau-lQqlaai khaikarng, ar uxee sengzao.     

      Zwlaang ciu kQq korng, "Erngkay sengzao`ee bQo zao, bQo erngkay zao`ee zao-liawliao."  Korng soaq, langkheq ciu zao-gaq bQo pvoaree laq.