Cviu Thientoong

                                                                              Tengtefng

    Kaotngg ee iulafmchiaf kab kharchiaf siQpong. Chiaterng u svatuix thoantQ-huhu tongtviuu syboong, zQrhoea cviu thientoong.  Kormngg ee St Peter cidbin

khvoax yn ee zuliau, cidbin bagthaau katkad.  Y tuix tQexid-ee thoankaosu korng, "Chinchviu lie citkhoarn laang si bQeq arnzvoar cixn thientonng leq?  Lie ee

zuliau-tefngbin cviaa-zhengzhQr kiezaix korng lie aezaai-juu-mia, tuix laang kQq khok, lieen zhoaxbor tof zhoa miaa kiQx Kimkym`ee."  

   Soax`lQqkhix y zekpi tQexji-ee thoankaosu, korng, "Ar lie leq, cidsielaang giernciuo, tegpiet si kauxciuo.  Lirn-thaethaix kiQx KQlioong, zabor-kviar kiQx Peqlaan,..."  

   Thviaf kaux ciaf, tQexsvaf-ee thoankaosu thauthau'ar giuo yn-bor ee svaf, korng, "A'Bie aq, goar khvoax larn mxbiern tarn laq, citmar tQ laai zao."