Iofngkarm

    Uxcidpae, Hitler khix hiehngg khvoarhix.  Tngf hietiofng zhut'hien "Hitler" cit'ee jixgarn ee sii, koancioxng lorng tiQh khia-khylaai hoanhof, jichviar jiedjiet

phaq-phog’ar.

    Kui’ee hievi laixbin, kantvaf Hitler cidee laang ittit lorng ze`teq.

    Kuypae yau, ze ti y-auxbin ee cidee mxbad y ee siaolieen hoat'hien-tiQh cit’ee  zengheeng.  Y sQea'ar sviaf oar ti Hitler ee hvixkhafng-pvy korng, "Lie cyn-iofngkarm, na mxsi exkviaf, goar ma bQe hioxng citciaq zengsvy tie'ix !"