Kin'afjit BQkaang

   U cidee laang ze-khylix cidtaai keathengchiaf`nih, ciu korng, "Kvoafkirn ka goar zaix-khix huikitviuu, goar tiQh kvoar 10:00 ee huiky,..."

   Keathengchiaf ee suky khvoax piQfar, korng, "TQ ykefng 10:03 laq, huiky zar tQ pQef`laq."

   Hit'ee laang korng, "Pengsiongsii cit'ee sizun ykefng pQef`laq.  Mxkuo, kin'afjit bQkaang, goar si citpafn huiky ee karswoaan aq."

今仔日無同

       有一個人坐起去一台計程車`裡,就講,趕緊給我載去飛機場,我得趕10:00 的飛機。

       計程車的司機看錶仔,講,道已經10:03 啦,飛機早道飛啦。

       那個人講,平常時這個時陣已經飛`啦。不過,今仔日無同,我是這班飛機的駕駛員阿。"