Kokkaf Taixsu

     U cidee hagsefng ti y ee ciukix ee tefngbin kokkaf-taixsu hitlaan siar-korng, "Moa'ar khykex`laq!".  Y ee lauxsw khvoarliao cviaa-siuxkhix, ciu siar-korng, "Tengsiar".

     Hagsefng ciu tengsiar.

     Mxkuo, y ee lauxsw khvoax-cide ciu kQhkhaq siuxkhix. In'ui hit'ee hagsefng tengsiar`ee si, "Moa'ar iuxkQq khykex`laq!"