Kviabor

   Cidee kongsy ee zwkoarn in'ui kviabor zhutmiaa, sisioong ho laang chiQx.

    Uxcidjit, y sviuxbQeq zaiviar taotQea u joaxzQe tongsu ma kviabor.   Ciu zuxcip sofu ee laang laai, hoanhux kviabor`ee khia cviarpeeng, siQfkhoar kviaf, siQfkhoar mxkviaf`ee khia tiong'ngf, ar mxkviaf`ee khia tQrpeeng.

    Korng soaq, tQ khvoartiQh tiong'ngf khia nngxee laang, ar tQrpeeng khia cidee.

    Y ciu mng tiongkafn ee laang.  TQe-1 ee hoetab, goarn-bor korng ti kongsy na tiQqaix zQx soafntek ee sii, itteng tiQh soarn tiongkafn.  TQe-2 ee korng, goarn-bor korng na uxlaang kiQx goar zQx soafntek ee sii, itteng tiQh siefn mng yi ee iekiexn.

    Taixkef lorng ka bagciw khvoax-hioxng hit'ee mxkviaf bor`ee.  Y bQix-bQix korng, goarn-bor korng laang zQe ee sofzai bQexsae khix.