Kw-Thox Pysaix

    A'Kioong sioxngkhQx ee sii tviaxtvia tuhkw.  Lauxsw toxng-bQextiaau, ka y kiQx-zengsiin, ar mng y, "Kw kab Thox pysaix zao ee sii, lie zaiviar thox si afnzvoar sw`bQo ?"

    "Mxzay."  A'Kioong thaukhag binbiin, afnny hoetab.

    "In'ui thorar zao-gaq teq tuhkw."  Lauxsw siuxkhix, afnny korng.

    "Ox, goar bengpek laq, " A'Kioong kvafnar thefhoe`tiQh, "goanlaai bQo tuhkw`ee lorng si okw ox!"