Liawkae Bykog

    U cidee svix Taan ee laang twciaq tuy Taioaan ibiin laai Bykog.  Y bQexhiao korng Engguo.

    Ti haykoafn bQeq jibkerng ee sii, haykoafn ee kvoa'oaan sviuxbQeq khQr y tuix Bykog ee jixmseg.  Ciu mng y korng, "What is the capital of US? (Bykog ee siwtof si symmih?)"

     Cit'ee laang thviaf-bQo Engguo, mxkuo sviuxkorng tQexid-ee buxntQee itteng si teq mng y ee svix, ciu hoetab korng, "Goar svix Taan."  Hit'ee kvoa'oaan thviazQx si "Washington".  Y sviu-bQexkaux cit'ee zhawtexsoong kQq ia zaiviar Bykog ee siwtof.  

   KQhlaai y sviuxbQeq zaiviar cit'ee syn-ibiin ee kengzex-zoxnghorng, ciu mng korng, "What car do you drive in Taiwan? (Lie ti Taioaan khuy symmih'khoarn ee chiaf?)"

     Cit'ee laang sviuxkorng tQexji-ee buxntQee itteng si teq mng khvoax y zhoaxbor`bQe, ciu hoetab korng, "BQo bor."

     Haykoafn-kvoa'oaan thviazQx si "Volvo", ciu sviu-korng, "Cit'ee laang cyn-hQfgiah ciaq e khuy ciahkuix ee chiaf."

     Citsii y ciu bQo khaisie ee sii hiahniq'hiaupay laq.  In'ui sviu-korng cit'ee syn-ibiin thviaf-u Engguo, ia zaiviar Bykog ee texlie, kengzex kQq hQr, soax`lQqlaai ciu sviuxbQeq kab y korng cidkoar khaq-khinsafng ee oextQee.  Y mng-korng, "Do you know who is the greatest basketball player in US? (Lie zaiviar Bykog siong-zhutmiaa ee nakiuu-bengchvy si sviaflaang`bQo?)  

   Cit'ee ibiin ykefng tarn-gaq bQo naixsym, ciu korng, "Maix kQq ho goar ciaf tarn."  Kvoa'oaan thviazQx si, "Michael Jordan", sviu-korng cit'ee laang tuix Bykog liawkae bQexciQr, tQ ho y kQeakoafn laq.