Nngxciorng Gwgieen

       Niawzhuo biq ti piahkhafng`nih, thviatiQh "Miaw..." ee sviaf, tQ ittit m zhud`laai, m ho niaw kihoe.

       Uxcidjit, niawzhuo thviatiQh "Hiau..." ee sviaf, ciu horngsym zao`zhutlaai.  Sviu-bQexkaux, cidciaq niaw zao-kQealaai ka niawzhuo ciah`tiau.

       Niaw-lauxpe ka niauar-kviar korng, "U khvoax`tiQh bQo, bQeq ti hiexnsii ee siaxhoe sengzuun, itteng aix exhiao nngxciorng ysiong ee gwgieen."