Sidbut Hagkaf

    U cidee cviaa-zhutmiaa ee sidbut-hagkaf teq ka y ee hagsefng kofngkhQx.

Y korng, "Yau lirn zhoa hagsefng khix sidbudhngg ee sii, itteng tiQh kviaa ti hagsefng ee thauzeeng.  In'ui na khvoartiQh lirn mxbad ee sidbut tiQh siefn ka y tah-hof noa, afnny ciu bQe ti hagsefng ee bixnthauzeeng laokhuix,..."