Siorngphvix

    Cieen cidzam, ti Engkog u cidee lamzuo khuichiaf chiausog, ho laang hipsiong.  Kauthofng kefngzhad ka y chiausog ee siorngphvix kiax ho y, kiQx y kiax 45 Engpong ee hoadkhoarn kiax kQex`laai.

    KietkQr y ka cidtviw 45 Engpong ee ciphiQx hib cidtviw siong, ar ka hittviw siorngphvix kiax`tngfkhix.

    KQex bQjoaxkuo, kefngzhatkiok kQq kiax cidtviw siorngphvix ho y.  Si cidtviw "Chiwkhaux" ee siorngphvix.

    Hit'ee laang ciu koaikoay ka ciphiQx kiax`zhutkhix laq.