Toaxzhux bQeq BQe

   U cidee langkheq, png ykefng ciaqoaan, khvoax zwlaang bQlaai thvipng, ciu kefsiefn korng, "Boflaang u cidkefng zhux bQeq bQe."  Y ka voafbin hioxng zwlaang ee bin korng, "Zhux ee vi’ar-kag zhaputtQf u cittex voafbin ee toa."  Zwlaang khvoartiQh voaftQea bQo png, ciu kvoafkirn ka y thvy, kQq mng langkheq korng, "Hitkefng zhux bQeq bQe joaxzQe cvii?"   Langkheq ciu korng, "Hiexnsii y thQr u cidvoar png thafng ciah, tvaf bQbQeq bQe laq."