U viu Qh viu

   Boflaang ti ciwtiaxm laixbin teq lym beqafciuo, hutjieen sviuxbQeq khix sQefchiuo, ciu ti cidtviw jixtiaau ee tefngbin afnny siar, "Goar ti citpoef beqafciuo-lai phuix cidzhuix zhuienoa."  Y ka jixtiaau khngx ti poe'ar ee tefngbin, ciaq horngsym kviaa lixkhuy.

   Y tngr`laai ee sii, hoat'hien uxlaang ti jixtiaau-terng kef kuyna ji, "Goar ma phuix cidzhuix."