1.  Kawbaq huu khie bQo huu lQh.
  狗肉扶起無扶落.

“Kawbaq” ho iofngkvia ee laang ciah, tuix sinthea hQr, e por sinthea;

“狗肉” 乎勇健的人食, 對身體好, 會補身體;

Taxnsi, na si ho sinthea hijiok ee laang ciah, tuix yn ee sinthae tientQr iwhai.

但是, 若是乎身體虛弱的人食, 對他們的身體顛倒有害.

Zef si teq korng: U laang aix “sikoef oar toaxpeeng, gifmsiong-thiamhoaf”.  

這是在講: 有人愛 “西瓜倚大旁, 錦上添花”.

 1.  Kao bQo hiaam zwlaang keeng.
  狗無嫌主人窮.

“Kao” suijieen si cidciorng toxngbut, taxnsi tuix zwlaang si ciog tionggi`ee.

“狗” 雖然是一種動物, 但是對主人是足忠義的.

Y boe in’ui zwlaang sarnchiaq, bQo cvii, ar soaq laai khiehiaam`y laq.

牠未因為主人貧赤, 無錢, 而煞來棄嫌他啦.

 1.  Kaau ia e poaqlQh chiuxkhaf.
  猴也會跋落樹腳.

“Kaau” engkay si ciog gaau pehchiu`ee.  

“猴” 應該是足賢爬樹的.

Taxnsi, na si bQo siQfsym sii, ma si e poaqlQh chiuxkhaf neq.

但是, 若是無小心時, 嘛是會跌落樹腳呢.

Zef si teq khofkhngx larn hoansu tiQqaix siQfsym, mxthafng taixix!

這是在苦勸咱凡事著愛小心, 毋通大意!

Na bQo, tQ lorng u sitpai ee khQfleeng-sexng laq.

若無, 就攏有失敗的可能性啦.

 1.  Koe’ar tngg, ciawar to.
  雞仔腸, 鳥仔肚.

Heng’ioong laang ee toxliong chinchviu koe’ar ciawar`ee, cviaa soex.

形容人的肚量親像雞仔鳥仔, 很細(很小) .

 1.  Koebuo thiaochviuu, koekviar toex viu.
  雞母跳牆, 雞子隨樣.

Kokciorng ee toxngbut ma kab laang lorng kaxngkhoarn; u viu khvoax viu.

各種的動物嘛和人共款; 有樣看樣.

 1.  Koezhuix piexn ahzhuix.
  雞嘴變鴨嘴.

“Koezhuix” si teftea ciamciafm`ee; Si cidciorng kongkeg ee bwkhix.

“雞嘴” 是短短尖針的; 是一種攻擊的武器.

“Ahzhuix” si tngtngg pvypvie`ee; Si seng’oah pitsw ee kangkhu naxnia.

“鴨嘴” 是長長扁扁的; 是生活必須的工具而已.

Zef si hofngchix pengsiongsi’ar aix hofngchix padlaang ee laang,

這是諷刺平常時仔愛諷刺別人的人,

Soaq khix ho laang kongkeg kaq “thea buu oaan hw”, zao kaq bQteakhix laq.

煞去乎人攻擊甲 “體無完膚”, 走甲無塊去啦.

 1.  Koesae lQqthoo, svazhuxn iefn.
  雞屎落土三吋煙.

Zef si teq korng: Laang mxthafng bQo ciekhix, e ho laang khvoax khefng.

這是在講: 人毋通無志氣, 會乎人看輕.

Koesae lQqthoo tQ u svazhuxn iefn laq, hQhorng larn si laang neq. Aix u ciekhix.

雞屎落土就有三吋煙啦, 何況咱是人呢. 愛有志氣.

 1.  Kekiarm khiQq, khaq viaa tuix laang ciQq.
  加減拾, 較贏對人借.

Kaki kekiarm phahpviax, jixncyn khunkhiam, pie ka laang ciQq cvii khaq u iegi.

家己加減打拚, 認真勤儉, 比給人借錢較有意義.

“Kekiarm thaxn, khaq boe saxn”.

“加減趁, 較未貧”.

 1.  KeatiQh hQr afng hQr chitthQo; keatiQh phvae afng putjuu bQo.
  嫁著好尪好玩耍, 嫁著歹尪不如無.

KeatiQh hQr afng, seng’oah khoaelok; keatiQh phvae afng boe khvuie’oah.

嫁著好尪, 生活快樂; 嫁著歹尪未快活.

 1.  Keeng zeg piexn, piexn zeg thofng.
  窮則變, 變則通.

Na si twtiQh khurnlaan sii, cyhQr sviuxcin paxnhoad laai kaykoad laq.

若是抵著困難時, 只好想盡辦法來解決啦.

 1.  KinciQf thox zuo, ui zuo suo.
  芎蕉吐子, 為子死.

KinciQf “thox zuo” laai hoansit, liawau, bwky tQ sie`khix lQq.

芎蕉“吐子” 來繁殖, 了後, 母枝就死去囉.

Zef si teq heng’ioong : Thienha ee lauxbuo lorng kaxngkhoarn,

這是在形容: 天下的老母攏共款,

UixtiQh svy kviar, thviax kviar, lorng u buhan ee hoxnghiexn kab hisefng.

為著生子, 疼子, 攏有無限的奉獻和犧牲.

 1.  Khaf kirn chiuo m kirn.
  腳緊手毋緊.

“Khaf kirn” kab “khaq kirn” cviaa kaxng’ym.

“腳緊” 和 “較緊” 很共音.

“Khaq kirn” si kiQx laang iafsi paethog laang kvoafkirn`leq!

“較緊” 是叫人或是拜託人趕緊哩!

“Chiuo m kirn” si cie chiwtiofng u taixcix, “kirn” boe laai laq.

“手毋緊” 是指手中有代誌, “緊”未來啦.

 1.  Khaf taf chiuo taf, koaan ie ze; ke kha’ie khoex khaf, ciaqpng phoex tikhaf.
  腳乾手乾, 高椅坐; 低腳椅架腳, 食飯配豬腳.

Zabor-laang keatiQh hQr afng, seng’oah khinsafng, mxbiern kaki zuo, soea;

查某人嫁著好尪, 生活輕鬆, 毋免家己煮, 洗;

Tagkafng lorng si santyn-haybi thafng ciah, seng’oah uxkaux huoju laq.

逐工攏是山珍海味通食, 生活有夠富裕啦.

 1.  Khafn tauxtiin, tiaq tauxgveq.
  牽豆藤, 摘豆挾.

Zef si zofsiefn ee tiehui; “Iuu-yn-jii-ty-kQr”, “Iuu-tiin-jii-zhuo-gveq”.

這是祖先的智慧; “由因而知果”, “由藤而取挾”.

 1.  Khangzhuix po cih.
  空嘴哺舌.

Kantvaf iong zhuix korng hQfthviaf-oe, bQo sidzex hengtong khix pangzo laang.

干單用嘴講好聽話, 無實際行動去幫助人.

Zef si teq zekpi laang: “Liah hofng liah viar, zherngzhae kofngkorng naxnia”.

這是在責備人: “掠風掠影, 凊采講講而已”.

 1.  Khix sie giam bQo siofng.
  氣死驗無傷.

In’ui siuxkhix ciaq sie`ee, lieen hoat’y ma giam boexzhud u symmih siofng.

因為受氣才死的, 連法醫嘛驗未出有什麼傷.

 1.  Khiaxzhux hQr zhuopvy, zQrzhaan tiQh hQr zhanpvy.
  住厝好厝邊, 做田著好田邊.

HQr ee zhuopvy kehpiaq si huisioong tioxng’iaux`ee.

好的厝邊隔壁是非常重要的.

“Chienkym boea zhux, baxnkym boea zhuopvy.”; “Oafnchyn putjuu kuxnliin”.

“千金買厝, 萬金買厝邊”; “遠親不如近鄰”.

Kehpiaq zhaan ee laang ma tiQh hoxsiong ciaokox, ciaq e hoxsiong tek’eg.

隔壁田的人嘛著互相照顧, 才能互相得益.

 1.  Khiaxm kviafzex giah kviafkee.
  欠子債舉子枷.

Pexbuo ui kviafjii sofzQx ee hisefng, si in’ui zengsix khiaxm yn ee zex,

父母為子兒所做的犧牲, 是因為前世欠他們的債,

Citsielaang ciaq tiQh laai zQx guu zQx bea heeng yn ee zex laq.

這世人才著做牛做馬還他們的債啦.

“Kee” si kofzar sitai uixtiQh phiahbiern hoaxnlaang tQthoad ee hengkhu.

“枷” 是古早時代為著避免犯人逃脫的刑具.

Iofng’iok kviafjii si pexbuo ee zekjim, khQfpie si teq giah kviafkee laq.

養育子兒是父母的責任, 可比是在舉子枷啦.

 1.  Khiapsex aix ciQx kviax, phvaymia aix siorngmia.
  怯勢愛照鏡, 歹命愛相命.

“Baylaang” aix ciQx kviax, khvoax kaki u piexn khaq suie`bQo?

“醜人愛照鏡, 看家己有變較美無?

“Phvaymia-laang” sisioong aix siorngmia, hibang mia e piexn khaq hQr leq.

“歹命人” 時常愛相命, 希望命會變較好哩.

“Khiapsex aix ciQx kviax, phvaymia aix khvoarmia.”

“怯勢愛照鏡, 歹命愛看命”.

 1.  Khinkhiin khoaekhoaix, u png kQq u zhaix.
  勤勤快快, 有飯擱有菜.

Kofle laang tiQh jixncyn zQx khangkhoex, zuxjieen u png kQq u zhaix laq.

鼓勵人著認真做工課, 自然有飯擱有菜啦.

 1.  Khunkhiam ciaq u toea.
  勤儉才有底.

Khunkhiam`ee, yn ee zailek ciaq u hQr kizhor, hQr texky, siong khQfkhQx.

勤儉的, 他們的財力才有好基礎, 好地基, 尚可靠.

 1.  Khofkoef suikhor kang cidtiin, hviati suiphvae kang cidsym.
  苦瓜雖苦共一藤, 兄弟雖歹共一心.

Hviati oankef sii, zorng`si kang pexbuo svy`ee, engkay kang cidsym;

兄弟冤家時, 總是共父母生的, 應該共一心;

TQ chinchviu khofkoef suikhor, ie khor siongthai, zorng`si kang cidtiin laq.

就親像苦瓜雖苦, 以苦相待, 總是共一藤啦.

 1.  Khvoax bor suie, bQo ciuo ma thienthiefn zuix.
  看某美, 無酒嘛天天醉.

ZhoaxtiQh suybor, tagkafng lorng ciog hvoahie`ee, bQo ciuo ma tagkafng zuix.

娶著美某, 逐工攏足歡喜的, 無酒嘛逐工醉.

 1.  Khvoax zhanbin, mxthafng khvoax langbin.
  看田面, 毋通看人面.

Kaki jixncyn zQrzhaan, seng’oah tQ itteng bQo buxntoee;

家己認真做田, 生活就一定無問題;

Mxthafng khvoax langbin, khQx chincviaa peng’iuo ee pangzo koeajit.

毋通看人面, 靠親戚朋友的幫助過日.

Tioxngsi kaki ee khangkhoex, mxthafng oafkhQx padlaang ee pangzo.

重視家己的工課, 毋通倚靠別人的幫助.

 1.  Khitciah-siin, haolaam-bin, zafkhuxn voax zengsiin.
  乞食神, 孝男面, 早睏晚精神.

Heng’ioong: Cidee laang bQo soea zhengkhix, chinchviu “khitciah” leq,

形容: 一個人無洗清氣, 親像 “乞食” 哩,

Cidee bin chinchviu lauxpe koeasyn`khix, iw-katkad,

一個面親像老父過身去, 憂結結,

Cidkafng kaux axm, ciog zar tQ khix khuxn, cviaa voax ciaq khyzhngg,

一工到暗, 足早就去睏, 很晚才起床,

Khvoax`khylaai ho laang kafmkag cyn pintvoa, bQo beq phahpviax ee khoarn.

看起來 乎人感覺真怠惰, 無欲打拚的款.

 1.  Khitciah kvoar biQxkofng.
  乞食趕廟公.

“Khitciah” si ciaxmsii toax ti biQ`nih, si langkheq, soaq ka zwlaang kvoaftiau.

“乞食” 是暫時住在廟裡, 是人客, 煞(把) 主人趕掉.

Zef si “pwnboat tQftix” ee taixcix, si bQo engkay hoatsefng ciaq tiQh laq.

這是 “本末倒置” 的代誌, 是無應該發生才對啦.

 1.  Kythvy tuhtoe.
  指天拄地.

“Kythvy” si heng’ioong cidee laang khix ho laang oan’orng, ciog siuxkhix leq;

“指天” 是形容一個人去乎人冤枉, 足受氣哩;

Piawsi y tuix thvy putboarn, jixm’ui zhongthiefn ma oan’orng`y.

表示他對天不滿, 認為蒼天嘛冤枉他.

“Tuhtoe” si cidee laang y’ui toexlie zhaxng y ee oan’orng, ho y cyn ornthaxn;

“拄地” 是一個人以為地理藏他的冤枉, 乎他真怨嘆;

Ciaq e iong miqkvia ka toe tuq`leq laq.

才會用物件(把) 地拄哩啦.

 1.  Kviakaux e khokQef, boe punhoea.
  行到會呼雞, 未噴火.

“E khokoef” si piawsi sengkhw bQlat, kantvaf e thofkhuix, khokoef laq.

“會呼雞” 是表示身軀無力, 干單會吐氣, 呼雞啦.

“Boe punhoea” si lieen punhoea ee khuielat ma bQo, cviaa thiarm, cviaa sien.

“未噴火” 是連噴火的氣力嘛無, 很殄, 很倦.

 1.  Kiernsiaux nngxji boexhiao siar.
  見笑兩字未曉寫.

Zef si teq hofngchix mxzay liamthie ee laang, lieen kiernsiaux ma boexhiao siar.

這是在諷刺毋知廉恥的人, 連見笑嘛未曉寫.

Iesux si “boe kiernsiaux” laq.

意思是 “未見笑” 啦.

 1.  Kiernsiaux tngr siuxkhix.
  見笑轉受氣.

In’ui kaki kafmkag kiernsiaux, bQo bixnzuo, soaq zoafnzQx siuxkhix;

因為家己感覺見笑, 無面子, 煞轉做受氣;

CiartiQh siuxkhix laai amkhaxm sitkhix bixnzuo ee thorngkhor.

藉著受氣來掩蓋失去面子的痛苦.

 1.  KixnbiQ khisiin.
  近廟欺神.

Toax ti biQ huokin ee laang tientQr khaq bQo zuntiong sinbeeng.

住在廟附近的人顛倒較無尊重神明.

Taixkef u cidee koanliam: “Goaxtoe laai ee hoesviu khaq gaau liaxmkefng”.

大家有一個觀念: “外地來的和尚較賢唸經”.

“Kixnsvoaf zhQx bQo zhaa, kixnkhoef tvaf bQo zuie.”

“近山剉無柴, 近溪擔無水”.

 1.  Kixnzw`ciar zheg, kixnbek`ciar heg.
  近朱者赤, 近墨者黑.

Peng’iuo ee efnghiorng si huisioong ee toa. TiQqaix sixntiong soafntek.

朋友的影響是非常的大 著愛慎重選擇.

 1.  Kynsu khvoapan, khvoasu kynpan.
  緊事寬辦, 寬事緊辦.

Juo kynkib tioxng’iaux ee su, tiQqaix lefngzeng sukhQr ciaq boe zhud zhQx.

愈緊急重要的事, 著愛冷靜思考才未出錯.

Khvoasu tiQqaix u cidee kea’oe, ciaq boe ka liaqzQx bQo tioxng’iaux`ee.

寬事(緩事) 著愛有一個計畫, 才未(把) 掠做無重要的.

 1.  KiQx ty kiQx kao, mxtadtiQh kaki zao.
  叫豬叫狗, 毋達著家己走.

Cidhang taixcix, na si beq kiQx padlaang khix zQx, putjuu kaki khix zQx.

一項代誌, 若是欲叫別人去做, 不如家己去做.

 1.  Kiongkexng putjuu ciongbeng.
  恭敬不如從命.

Cyu goaxpiao ee kiongkexng, si putpie tuy loexsym thengbeng hogcioong laq.

只有外表的恭敬, 是不比從內心聽命服從啦.  

 1.  Kiuu peng’afn, mxkvar kiuu thiafm hog siu.
  求平安, 毋敢求添福壽

Cviaa zQe laang jixm’ui: “Hokkhix” kab “tngg hoeasiu” si thvy zuotvia`ee.

很多人認為: “福氣” 和 “長歲壽” 是天註定的

Sofie, mxthafng kiongkiuu, cyiaux peng’afn koeajit tQ aix cyn boafnciog laq.

所以, 毋通強求, 只要平安過日就愛滿足啦

“Kiuu peng’afn khaq hQr kiuu thiafm hog siu.”

“求平安較好求添福壽”.

 1.  Kiwhan hoong kamlimm, thvahiofng gu korty.
  久旱逢甘霖, 他鄉遇故知.

Siong hvoahie ee taixcix si:

尚歡喜的代誌是:

Ti tngkii bQo hoxzuie liawau extaxng tittiQh hoxzuie ee juxntek;

在長期無雨水了後, 會當得到雨水的潤澤;

Kab ti thvahiofng khix twtiQh cviaa kuo bQo kviebin ee tikie lau peng’iuo.

和在他鄉去抵著很久無見面的知己老朋友.

 1.  Kofix khvoarzQx goxngtit.
  古意看做憨直.

“Kofix” si lawsit phoksox ee laang, u sii soaq ho laang khvoarQx si goxngtit laq.

“古意” 是老實樸素的人, 有時煞乎人看做是憨直啦.

 1.  Korzeeng bQo korau, korterng bQo kore.
  顧前無顧後, 顧頂無顧下.

“Korzeeng bQo korau” si cyu khvoax gafncieen, bQo korlu yau ee taixcix;

“顧前無顧後” 是只有看眼前, 無顧慮以後的代誌.

“Korterng bQo kore” si seng’oah kankhor sii, cyu kox pexbuo, bQo kox zhejii.

“顧頂無顧下” 是生活艱苦時, 只有顧父母, 無顧妻兒.

 1.  Kociao jip langkuun.
  孤鳥入人群.

Kotvoaf ee ciawar, cyhQr zhahjip bQo segsai ee ciawkuun laixbin poef.

孤單的鳥仔, 只好插入無熟似的鳥群內面飛.

Kotvoaf cidlaang jibkhix bQo segsai ee langkuun, u kotvoaf bQphvoa-cy-ix.

孤單一人入去無熟似的人群, 有孤單無伴之意.

 1.  Kokoef m ciah bie.
  孤雞毋食米.

Kotvoaf ee koe’ar, bQo kerngzefng, u hQfliau`ee ti bixnzeeng ma m ciah.

孤單的雞仔, 無競爭, 有好料的在面前嘛毋食.

Laang zoe symmih miqkvia ciah`khylaai tQ ciog phafng`ee, uixkhao khaq hQr.

人多什麼物件食起來就足香的, 胃口較好.

 1.  Kvoaflaang svy, kvoaflaang sie, kvoaflaang ciah bQo thienlie.
  趕人生, 趕人死, 趕人食無天理.

Ti hiexnsit ee siaxhoe-tiofng, u svahang bQo thienlie ee taixcix:

在現實的社會中, 有三項無天理的代誌:

Kvoaflaang sengsarn, kvoaflaang khix sie kab kvoaflaang kynciah.

趕人生產, 趕人去死, 和趕人緊食.

“Ciaqpng hongtex toa!”

“食飯皇帝大!”

 1.  Kvoa na’ar kea siQkym.
  攜籃仔假燒金.

Piawbin zQx cidhang taixcix ho laang khvoax;

表面做一項代誌乎人看;

Auxpiaq thauthau’ar zQx lexnggoa cidhang y cincviax bQeq zQx ee taixcix.

後壁偷偷仔做另外一項伊真正欲做的代誌.

 1.  Koarnsix seeng zuxjieen.
  慣勢成自然.

“Koarnsix” si sibkoaxn.

“慣勢” 是習慣.

Koarnsix liawau soaq piernseeng zuxjieen ee hoafn’exng kab toxngzog laq.

慣勢了後煞變成自然的反應和動作啦.

 1.  Koantea’iaa bixnzeeng long toaxtQf.
  關帝爺面前弄大刀.

“Koantea’iaa” tQ si Koankofng.

“關帝爺” 就是關公.

Hofngchix iawkvar ti zoankaf bixnzeeng piawiern, afnny si e laokhuix`ee.

諷刺猶敢在專家面前表演, 按呢是會漏氣的.

Zef ma exsae si cidkux khiampy ee oe; Chviar tQtQf cykaux laq.

這嘛會使是一句謙卑的話; 請多多指教啦.

 1.  Kongmar thviax toaxswn, pexbuo thviax soeakviar.
  公媽疼大孫, 父母疼細囝.

Toaxswn si keaseeng hviuhoea ee laang, sofie kongmar thviax toaxswn.

大孫是繼承香火的人, 所以公媽疼大孫.

Pexbuo pykaux lorng khaq thviax soeakviar; in’ui y si ciaqlau ciaq svy`ee.  

父母比較攏較疼細囝’ 因為伊是食老才生的.

 1.  Korng cidee viar, svy cidee kviar.
  講一個影, 生一個子.

Zef si teq ma hitkoar tviaxtvia “opeh-korng”, siekoex zQxiaau ee laang.

這是在罵彼寡定定 “黑白講”, 四界造謠的人.

 1.  Korng`ee pie chviux`ee khaq hQfthviaf.
  講的比唱的較好聽.

Korng kaq cviaa hQfthviaf, pie teq chviux`ee khaq hQfthviaf.

講甲很好聽, 比在唱的較好聽.

Kisit sofkorng ee oe, sor tap’exng ee su, lorng si bQo sidzai.

其實所講的話, 所答應的事, 攏是無實在.

 1.  Korng hauxhiaf, korng pngxlii.
  講鱟瓠, 講飯籬.

“Hauxhiaf” si toea thngf ee khiekhu. Kofzar iong ”hia’ar” ee goaxkhag zQx`ee.

“鱟瓠” 是貯湯的器具, 古早用 “瓠仔” 的外殼做的.

“Pngxlii” si cyn zoe khafng ee tekkhix, iong laai thay mih ee khiekhu.

“飯籬” 是真多孔的竹器, 用來篩物的器具.

Zef si korng: “Tab-huy-sofbun”, “Kofngtafng-kofngsay”, “zherngzhae-exng”.

這是講: “答非所問”, “講東講西”, “凊采應”.

 1.  Korng kaux lie bad, zhuiechiw phahkad.
  講到你識, 嘴鬚打結.

Zef si hofngchix “tuiehofng” ee hoafn’exng bae kQq tun.

這是諷刺 “對方” 的反應醜擱鈍.

Iesux si korng:

意思是講:

Lie ee hoafn’exng ciahniq’ban,

你的反應這麼慢,  

Taixkhaix tiQqaix iong cviaa zoe sikafn kaysoad, lie ciaq extaxng liawkae laq.

大概著愛用很多時間解說, 你才會當了解啦.