1.  Of koebuo svy peh koe’nng.
  黑雞母生白雞卵.

Oseg ee koebuo ma e svy peqseg ee koenng.

黑色的雞母嘛會生白色的雞卵.

Zef si u khQfleeng`ee. Mxthafng toaxkviaf siQfkoaix laq.

這是有可能的.  毋通在彼大驚小怪啦.

 1.  Oar svoaf svoaf pafng, oar piaq piaq tQr, oar titiaau sie tibQr.
  倚山山崩, 倚壁壁倒, 倚豬(槽) 死豬母.

Zef si cidee ciog phvayun ee laang. BQlun oaftiQh symmih lorng boexsae`tid.

這是一個足歹運的人.  無論倚著什麼攏未使得.

 1.  Oaizhuix koef, zhoarnciah toaxliap bie.
  歪嘴雞, 串食大粒米.

“Oaizhuix koef” suijieen zhuix oay`khix, taxnsi tagape lorng khix toktiQh toaxliap bie.

“歪嘴雞” 雖然嘴歪去, 但是逐次攏去琢著大粒米.

Goaxmau zaihoaa bQo tegpiet ee laang, phienphiefn pie padlaang khaq hQfun.

外貌才華無特別的人, 偏偏比別人較好運.

 1.  Oaxn bQo, bQo oaxn ciQr.
  怨無, 無怨少.

Ti pwn miqkvia sii, siong tioxng’iaux ee si tiQqaix kongpvii.

在分物件時, 尚重要的是著愛公平.

Suijieen taixkef pwn cviaa ciQr, taxnsi, zorng`si pie lorng bQo khaq hQr.

雖然大家分很少, 但是, 總是比攏無較好.

 1.  Oaxn svy, bQo oaxn sie.
  怨生, 無怨死.

Cidee laang ittaxn sie`aq, sofu ee un’oaxn tQ lorng soahsoah’khix laq.

一個人一旦死呀, 所有的恩怨就攏煞煞去啦.

 1.  Oaxn laang toa khazhngf, chiQx laang bin bQo baq.
  怨人大腳瘡(大屁股), 笑人面無肉.

“Toa khazhngf” si taixpiao uxcvii-laang kab suie zabor-laang.

“大腳瘡” 是代表有錢人和美查某人.

“Bin bQo baq” si cie “sarnhiofng-laang” kab phvaykhvoax ee laang.

“面無肉” 是指貧窮人和歹看的人.

 1.  Exhiao boea khaq viaa exhiao boe.
  會曉買較贏會曉賣.

Cidee senglie-laang, na si exhiao khix boeftiQh hQr kQq siok ee siongphirn;  

一個生意人, 若是會曉去買著好擱俗的商品;

Si pie cidee kantvaf exhiao thuisiaw kuix miqkvia ee senglie-laang khaq gaau.

是比 一個干單會曉推銷貴物件的生意人較賢.

“Exhiao phahsngx, khaq hQr teq zawthaxn”.

“會曉打算, 較好在走賺”.

 1.  Exhiao sngx, boexhiao tuu; tiaqbie voa hanzuu.
  會曉算, 未曉除; 糴米換蕃薯.

Kantvaf exhiao sngx hQfzhux, ar boexhiao ka phvayzhux khaotutiau;

干單會曉算好處, 而未曉(把) 歹處扣除掉;

Iong kuiekuix ee bie khix voa siok ee hanzuu, sidzai si khaq ciaqkhuy laq.

用貴貴的米去換俗的蕃薯, 實在是較吃虧啦.

 1.  E moaa teq cidsii, boe moaa teq cidsix.
  會瞞得一時, 未瞞得一世.

Kiphiexn`laang, cysi extaxng ka padlaang moaphiexn ciaxmsii`ee.

欺騙人, 只是會當(可以) (把) 別人瞞騙暫時的.

 1.  E svitid kviar syn, boe svitid kviar sym.
  會生得子身, 未生得子心.

ZQx pexbuo`ee, tuix kviafjii ee loexsym seakaix si bQo hoatto liawkae`ee.

做父母的, 對子兒的內心世界是無法度了解的.

 1.  Oe svakag lagciafm, kakkag e siongjiin.
  話三角六尖, 角角會傷人.

Sviukoex khekpok taechix ee oe, si lorng e khix siongtiQh padlaang`ee.

(太過) 刻薄帶刺的話, 是攏會去傷著別人的.

 1.  Qh hQr svanii, Qh phvae svatuix-sii.
  學好三年, 學歹三對時.

Beq Qh hQr si cviaa bQo iong’i, ar beq Qh phvae khioksi cviaa kirn.

欲學好是很無容易, 而欲學歹卻是很緊.

 1.  Onglaai thaau, sikoef boea.
  鳳梨頭, 西瓜尾.

“Onglaai” si thaau ti exkhaf, boea ti tefngthaau; sofie, ciapkin bwky ee kunpo,

“鳳梨” 是頭在下腳, 尾在頂頭; 所以, 接近母枝的根部,

zuyhwn khaq zoe, taixsefng sek, si kuiliap onglaai siong hQfciah ee poxhun.

水分較多, 代先熟, 是歸粒鳳梨尚好食的部份.

“Sikoef” twhQr tientQr, y si pvitQr ti thokhaf, boefar hit’poxhun khaq toa;

“西瓜” 抵好顛倒, 伊是平倒在土腳, 尾仔彼部份較大;

Boeftvoa zuyhwn khaq zoe, taixsefng sek, sofie si siong hQfciah ee poxhun laq.

尾段水分較多, 代先熟, 所以是尚好食的部份啦.

Citkux-oe si khngx laang aix exhiao “soafntek”, afnny taixcix e khaq suxnli.

這句話是勸人愛會曉 “選擇”, 按呢代誌會較順利.

 1.  QlQr kaq e takcih.
  讚美甲會觸舌.

Zef si korng: U laang cyn gaau zQx taixcix, zQx kaq cviaa kirn kQq cviaa hQr;

這是講: 有人真賢做代誌, 做甲很緊擱很好;

Sofie, langlaang lorng ciog himsiorng y`ee, tviaxtvia ho laang QlQr boexsoaq.

所以, 人人攏足欣賞他的, 定定乎人讚美未煞.

“Takcih” si “QlQr” ee oe korng sviw zoexpae, “cih” soaq e phahkad laq.

“觸舌” 是 “讚美” 的話講(太) 多次, “舌” 煞會拍結啦.

 1.  Pafsui ee tiu’ar thaau lorng loeloee.
  飽穗的稻仔頭攏犁犁.

“Pafsui” ee tiu’ar in’ui taxngliong ee koanhe, thaau lorng loeloee;

“飽穗” 的稻仔因為重量的關係, 頭攏犁犁;

Zef si pyju: Juo u hagbun iafsi juo u cvii ee laang, lorng e khaq khiampy.

這是比諭: 愈有學問或是愈有錢的人, 攏會較謙卑.

“Moafpiin ee zuie iQo bQo sviaf; pvoarpiin ee zuie tQ tenfg tofng hiarng.”

“滿瓶的水搖無聲; 半瓶的水就叮鐺響”.

 1.  Paxng guu ciah zhao.
  放牛食草.

Itpvoaf ee chixguu gyn’ar lorng paxng guu zuxiuu khix ciah zhao.

一般的飼牛囝仔攏放牛自由去食草.

Citkux-oe si teq korng: “Paxng ho y zuxiuu khix laq, maix ka haxnzex laq”.

這句話是在講: “放乎伊自由去啦, 勿給限制啦”.

 1.  ParngjiQ zQx zuyzay, parngphuix zQx hongthay.
  放尿做水災, 放屁做風颱.

Hofngchix: Aix puun koekuy ee laang, lorng aix ka cidhang siQfsu phorngtoa.

諷刺: 愛噴雞歸的人, 攏愛(把) 一項小事凸大.

Of siaxhoe ee “lawtoa”, khQfie piernthiefn, “hoaq zuie Qe kientaxng” laq.

黑社會的 “老大”, 可以變天, “喊水會堅凍” 啦.

 1.  Padlaang ee tQhterng, gveq baq chi takef.
  別人的桌頂, 挾肉飼乾家.

“Takef” tQ si angsaix ee lauxbuo laq.

“乾家” 就是夫婿的老母啦.

Simpu gveq padlaang tQhterng ee baq laai chi takef. “Zek’hoaf-hiernhut.”

媳婦挾別人桌頂的肉來飼乾家.  “借花獻佛”.

 1.  Pvi bQo iQh, sie bQo zhawchiQh.
  病無藥, 死無草蓆.

Heng’ioong cidee kankhor sarnchiaq-laang ee zhafmkerng.

形容一個艱苦貧赤人的慘景.

 1.  Pexbuo thviarkviar--tngg lauzuie, bQo sii theeng; zuo haux pexbuo chiuxboea hofng--u sizun.
  父母疼子--長流水, 無時停; 子孝父母樹尾風--有時陣.

ZQx pexbuo`ee, teq thviarkviar si chinchviu zuie kaxngkhoarn, bQo sii theeng`ee.

做父母的, 在疼子是親像水共款, 無時停的.

Taxnsi, kviafjii ti ni’ar zoeh’ar ciaq u khix sviuxtiQh pexbuo, chinchviu chiuxboea ee hofng, si u sii, u zun laq.

但是, 子兒在年仔節仔才有去想著父母, 親像樹尾的風, 是有時, 有陣啦.

 1.  Peqpeh pox nie kaq of.
  白白布染甲烏(黑).

Zef si korng: U laang korix ka laang buloa, ho laang khix siuxtiQh oankhud.   

這是講: 有人故意(把) 人誣賴, 乎人去受著冤屈.

 1.  Peg hor siofng jiin.
  逼虎傷人.

“Hor” pixliah sii, uixtiQh sengzuun, puttek’ie ciaq pixpeg laai siofng jiin.

“虎” 被掠時, 為著生存, 不得已才被逼來傷人.

Tuix jiogciar mxthafng koeathaau tvafab, na bQo, si e hoafnkhoxng`ee.

對弱者毋通過頭打壓, 若無, 是會反抗的.

 1.  Peksex siulaai taang toxzuun; chiensex siulaai kang binzhngg.
  百世修來同渡船; 千世修來共眠床.

“Siw” si teq korng: Siu’iorng iafsi hQr ee heng’uii.

“修” 是在講: 修養或是好的行為.

Sofu ee in’ieen kab ienhun lorng si siw`laai`ee.  Sofie, larn tiQqaix “siQhhog”.

所有的姻緣和緣份攏是修來的, 咱著愛 “惜福”.

 1.  Phaq laang hoaq kiuolaang.
  打人喊救人.

Phaq`laang`ee khiog teq hoaq kiuolaang, korng y kaki khix ho laang phaq.

打人的卻在喊救人, 講他家己去乎人打.

Zef si tientQr sixhuy, kaki hoaxnzoe tientQr buloa padlaang.

這是顛倒是非, 家己犯罪顛倒誣賴別人.

 1.  Phahtng chiwkud tientQr iorng.
  打斷手骨顛倒勇.

Sitpai liawau, sioxngkaix tioxng’iaux ee si:

失敗了後, 上蓋重要的是:

Mxthafng sitcix, tiQqaix tientQr kQhkhaq iofngkarm, koatsym phahpviax;

毋通失志, 著愛顛倒擱較勇敢, 決心打拚;

Afnny, ciaq u khQfleeng e khix tadtiQh sengkofng ee texpo laq.

按呢, 才有可能會去達著成功的地步啦.

 1.  Phvaybie kauxkhngf; baylaang kauxzngf.
  歹米厚糠; 醜人厚粧.

Zef si teq hofngchix hoarzofng ciog kau ee bae zabor-laang laq.

這是在諷刺化妝足厚的醜查某人啦.

 1.  Phvayhix gaau thoapvii.
  歹戲賢拖棚.

BQo zengzhae ee hix lorng khaq e thoaf sikafn.

無精彩的戲攏較會拖時間.

Zef si teq zekpi cidee laang cidhang taixcix zQx cviaa kuo iawboe zQx hQr.

這是在責備一個人一項代誌做很久猶未做好.

 1.  Phvayphvae afng, ciah boe khafng.
  歹歹尪, 食未空.

Suijieen si phvayphvae afng, ma si extaxng ho bor ikhQx seng’oah laq.

雖然是歹歹尪, 嘛是會當乎某依靠生活啦.

Sofie, bQlun-juhQo, engkay hoxsiong ciaokox, hoxsiong huchii.

所以, 無論如何, 應該互相照顧, 互相扶持.

 1.  Phvae simkvoaf, of tngto, beq sie tiQh zhoe’id zabgo; beq taai tiQh hofng kab ho; beq khiQq kutthaau zhoe bQo bong.
  歹心肝,烏腸肚, 欲死著(要) 初一十五; 欲埋著風和雨; 欲拾骨頭尋無墓.

Zef si cidkux ho laang oan’orng, siu khihu, cviaa siuxkhix sii ma laang ee oe.

這是一句給人冤枉, 受欺負, 很受氣時罵人的話.

“Zhoe’id zabgo” si cviaa hiong’og ee jidcie, kuie lorng zhutlaai zhoe thoeasyn.

“初一十五” 是很凶惡的日子, 鬼攏出來尋替身.

 1.  Pherngkym laai, pherngkym khix.
  聘金來, 聘金去.

Pherngkym” si lamhofng ho lwhofng ee lefsox cvigiah.

“聘金” 是男方給女方的禮數錢額.

Lwhofng na si “pherngkym laai, pherngkym khix” sii,

女方若是 “聘金來, 聘金去” 時,

Piawsi “pherngkym” cidsiern ma bQo siw, si teq kex zabor-kviar, mxsi boe zabor-kviar laq.

表示 “聘金” 一錢嘛無收, 是在嫁查某子, 毋是賣查某子啦.

 1.  Phornghofng bQo toea, hanzuu suikyn boea.
  吹牛(吹牛) 無底, 蕃薯隨斤買.

Aix puun koekuy ee laang bQo toea, bQo sidzai.

愛噴雞歸的人無底, 無實在.

Sarnchiaq-laang lieen ciog siok ee hanzuu ma cidpae kantvaf exsae boea cidkyn.

貧赤人連足俗的蕃薯嘛一次干單會使買一斤.

 1.  Phornghofng zuykoef koaq bQo baq.
  凸風(吹牛) 水雞割無肉.

“Phornghofng zuykoef” si phoee paw kud, laixtoea lorng bQo baq.

“凸風水雞” 是皮包骨, 內底攏無肉.
Hofngchix b
Qo sidlek, bQo pwncvii, kantvaf exhiao phornghofng ee laang.

諷刺無實力, 無本錢, 干單會曉凸風的人.

 1.  PQx tiu’ar aix tQrthoex.
  播稻仔愛倒退.

“PQx tiu’ar” tQ si “pQx zhaan.”

“播稻仔” 就是 “播田”.

Yzeeng, ti pQx tiu’ar sii, lorng si tQrchiuo theh ngf, cviarchiuo pQrzhaq`ee.

以前, 在播稻仔時, 攏是左手提秧, 正手(右手) 播插的.

UixtiQh beq ho ngf boe kQq tyntang, sofie, iong “S” heeng tQrthoex zhaq.

為著欲乎秧未擱振動, 所以, 用 “S” 形倒退插.

Afnny, ciaq boe khix taqtiQh ykefng pQrzexng hQfsex ee ngbiaau laq.

按呢, 才未去踏著已經播種好勢的秧苗啦.

Zef si teq kiongtiau: Laang aix zay cixn-thoex, ciaq si enghioong.

這是在強調: 人愛知進退, 才是英雄.

 1.  PQqli tQf siaw, khaq viaa kauxli bQo siaw.
  薄利多銷, 較贏厚利無銷.

“PQqli tQf siaw”, afnny suijeen si thaxn khaq ciQr, ma sngx si u thaxn.

“薄利多銷”, 按呢, 雖然是賺較少, 嘛算是有趁(賺).

“Kuaxli bQo siaw”, tQ e twnhoex, afnny tQ bQo thaxn laq.

“厚利無銷”, 就會囤貨, 按呢, 就無賺啦.

 1.  Pu’ar kngkngf kudkut, bQo siahphoee laang ia ma;
  Khofkoef niauniaw pihpiq, siahphoee laang ia ma.
  匏仔光光滑滑, 無削皮人也罵; 苦瓜貓貓虌虌, 削皮人也罵.

BQo zwzhaix kenggiam ee simpu, afnzvoar zuo lorng ho laang ma.

無煮菜經驗的媳婦, 按怎煮攏會乎人罵.

 1.  Pwnte hviw boe phafng.
  本地香未芳.

“KixnbiQ khisiin”, “Hngxlaai ee hoesviu e liaxmkefng”.

“近廟欺神”, “遠來的和尚會唸經”.

Zef si tuix pwnte ee miqkvia khvoax bQkhie ee cidciorng simlie.

這是對本地的物件看無起的一種心理.

 1.  Pud zai kii ui, pud boo kii zexng.
  不在其位, 不謀其政.

Zhongbeeng ee laang bQ’aix koarn engsu, bQ’aix zhab put’engkay zhab ee su.

聰明的人無愛管閒事, 無愛喢不應該喢的事.

 1.  Put’haux simpu svatngx siQf; Iwhaux zabor-kviar lo`nih iQo.
  不孝媳婦三頓燒, 有孝查某子路裡搖.

KQhkhaq put’haux ee simpu ma si ciaokhykafng zhoaan svatngx.

擱較不孝的媳婦嘛是照起工拴三頓.

Iwhaux ee zabor-kviar boextaxng tviaxtvia tngr`laai, tagpae lorng ti lo`nih iQo.

有孝的查某子未當定定轉來, 逐次攏在路裡搖.

Khngx larn mxthafng kantvaf khvoax laang ee khoattiarm, aix tQf pau’ioong.

勸咱毋通干單看人的缺點, 愛多包容.

 1.  Svaf zhoxng six mxtiQh, zhoarnphoxng lofkofciQh.
  三創四毋對, 串碰魯古石.

Zef si ioxnglaai zuxthaxn phvayun, sofzQx`ee, gu`tiQh ee lorng bQo suxnli.

這是用來自歎歹運, 所做的, 遇著的攏無順利.

ZQx svahang taixcix, khioksi siehang mxtiQh, lorng khix phoxng`tiQh haytoea ee lofkofciQh laq.

做三項代誌, 卻是四項毋對, 攏去碰著海底的魯古石.

 1.  Svahoex khvoarkaux toa, chit’hoex khvoarkaux lau.
  三歲看到大, 七歲看到老.

Kaux svahoex sii, tQ extaxng khvoarzhud y toaxhaxn ee zengheeng;

到三歲時, 就會當看出他大漢的情形;

Kaux chit’hoex sii, tQ khQfie uxkiexn y nilau sii ee zengheeng laq.

到七歲時, 就可以預見他年老時的情形啦.

Zef si teq kiongtiau iuojii kaoiok ee tioxng’iaux-sexng.

這是在強調幼兒教育的重要性.

 1.  Svahwn zengtviuu, chit’hwn auxtviuu.
  三分前場, 七分後場.

Iong “svahwn” kab “chit’hwn” laai piawtat sianghofng ee pyle.

用 “三分” 和 “七分” 來表達雙方的比例.

Kab “BQo hQr auxtaai, kviaa bQo hQr khapo” kaxngkhoarn.

和 “無好後台, 行無好腳步” 共款.

 1.  Svahwn laang, chit’hwn zngf.
  三分人, 七分粧.

Kiongtiau “hoarzofng” tuix cidee zabor-laang ee tioxng’iaux-sexng.

強調 “化妝” 對一個查某人的重要性.

Juo peng’ioong ee laang juo su’iaux byioong, ho y khvoax`khylaai khaq suie.

愈平庸的人愈需要美容, 乎人看起來較美.

 1.  Svajit bQo liu peq cviuxchiu.
  三日無餾爬上樹.

Kiongtiau zQx hagbun sii, su’iaux sisioong hogsip kab liexnsip, ciaq exkix`tid.

強調做學問時, 需要時常復習和練習, 才會記得.

 1.  Svajit soar tafng, svajit soar say.
  三日徙東, 三日徙西.

Zef si cie cidee laang bQo texngsexng, tagkafng soaflaai soafkhix;

這是指一個人無定性, 逐工徙來徙去.

BQo cidee korteng ee zuxsor iafsi tviaxtvia voa y ee thaulo.

無一個固定的住所或是定定換他的頭路.

 1.  Svajit thQfhae, siejit phak bang.
  三日討海, 四日曝網.

Cyu svajit khix thQfhae liah hii, khiog u siejit teq phak bang, teq hiQhkhux.

只有三日去討海掠魚, 卻有四日在曝網, 在歇睏.

Piawsi cidee laang, hiQhkhuxn ee sikafn pie zQrsid ee sikafn khaq zoe.

表示一個人, 歇睏的時間比做穡的時間較多.

 1.  Svaf kautai, six hoanhux.
  三交待, 四吩咐.

Heng’ioong pexbuo tuix zwluo ee koan’aix, cidhang taixcix kautai kQq kautai.

形容父母對子女關愛, 一項代誌交待擱交待.

 1.  Svakhaf zao, nngxkhaf thiaux.
  三腳走, 兩腳跳.

Svakhaf iong zao`ee, nngxkhapo iong thiaux`ee; piawsi cviaa hvoahie.

三腳用走的, 兩腳步用跳的, 表示很歡喜.

 1.  Svakorng six laokhuix.
  三講四漏氣.

Zef si teq korng cidee laang sofkorng ee oe, ho laang bQo hoatto ciapsiu laq.

這是在講一個人所講的話, 乎人無法度接受啦.

Mxsi peqzhat-oe, ar bQo, tQ si mauturn liawliao ee oe, cviaa laokhuix laq.

不是白賊話, 而無, 就是矛盾了了的話, 很漏氣啦.

 1.  Svalaang huu, sielaang zhaq.
  三人扶, 四人插.

Zef si cie huisioong siuxlaang zuntiong, jinkhix cyn hQr, siuxlaang iofngho.

這是指非常受人尊重, 人氣真好, 受人擁護.