Cit, Nng, Svaf, Six

一二三四

Cit, nng, svaf, six

一, 二, 三, 四

Cit, nng, svaf, six

一, 二, 三, 四

Gyn’ar tiQqkviaf bQo taixcix

囡仔著驚無代誌

Thoftixkofng, thoftixpQo, laai pQfpix

土地公, 土地婆, 來保庇

PQfpix lie sQeahaxn hQr iQchi

保庇你細漢好育飼

PQfpix lie toaxhaxn Qe suxnsi

保庇你大漢會順適