Amar ee oe

阿嬤的話
蕭煌奇

Ti søeahaxn ee sizun,
Tī sè-hàn ê sî-tsūn
佇細漢的時陣

Gurn amar tuix goar sioxnghør
Gún a-má tuì guá siōng-hó
阮阿嬤對我上好 

Ka sioxnghør ee miqkvia
Kā siōng-hó ê mi̍h-kiānn
共上好的物件

Lorng øe laau ho goar
Lóng ē lâu hōo guá
攏會留予我

Y ma tviaxtvia zhoa goar khix iøcyiern
I mā tiānn-tiānn tshuā guá khì iú-tsí-ián
伊嘛定定帶我去幼稚園

khvoax laang teq chitthøo
khuánn-lâng leh tshit-thô
看人咧玩耍

Khvoax laang teq paxnkonghøefar,
Khuánn-lâng leh pān-kong-hué a
看人咧辦公伙啊 

Khvoax laang teq bihsiøzhøe
Khuánn-lâng leh bih-sio-tshuē
看人咧覕相揣

Y tviaxtvia ka gurn korng
I tiānn-tiānn kā gún kóng
伊定定共阮講 

Kiøx gurn tiøqaix høfhøfar thagzheq
Kiò gún tio̍h-ài hó-hó-á tha̍k-tsheh
叫阮著愛好好仔讀冊 

Mxthafng toaxhaxn chviu lirn lauxpe’ar
m̄-thang tuā-hàn tshiūnn lín lāu-pē-á
毋通大漢像恁老爸仔

Hiahnih’ar liongpoe oq
Hiah-nī-á lông-puē oo
遐爾仔狼狽喔

Ti hit’ee sizun,
tī hit-ê sî-tsūn
佇彼个時陣 

Gurn lorng thviaf lorng bøo
gún lóng tiann lóng-bô
阮攏聽攏無 

Amar, lie taotøea si ti leq korng sviafhøex?
A-má lí tàu-té sī leh kóng siánn-huè
阿嬤 你到底是咧講啥貨

Toaxhaxn liawau,
Tuā-hàn liáu-āu,
大漢了後
 
ciaq zaiviar amar ee oe
tsiah tsai-iánn a-má ê uē
才知影阿嬤的話 

Goar øe ka efng’oarn efng’oarn
Guá ē kah íng-uán íng-uán
我會甲永遠永遠

khngx teq simkvoaf tøea
khǹg tè sim-kuann-té
囥塊心肝底

Sviuxtiøh cidpo cidpo ee køeakhix
Siūnn tio̍h tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo ê kuè-khì
想著一步一步的過去 

tviaxtvia lorng øe ho laang cyn lanbong
tiānn-tiānn lóng ē hōo lâng tsin lân-bōng
定定攏會予人真難忘

Sikafn cidhwn cidbiør teq køex`khix
Sî-kan tsi̍t-hun tsi̍t-bió tè kuè-khì
時間一分一秒塊過去 

Ti gurn ee simlai,
Tī gún ê sim-lāi,
佇阮的心內

Tviaxtvia lorng øe sviuxtiøh y.
Tiānn-tiānn lóng ē siūnn tio̍h i.
定定攏會想著伊

Amar lie citmar ti tøfui?
A-má lí tsit-má tī tó-uī
阿嬤妳這馬佇佗位 

Gurn teq kiøx lie, lie kafm’u thviaf`tiøh?
Gún ê kiò lí lí kám-ū thiann-tio̍h?
阮咧叫你你敢有聽著

Gurn ee jixncyn kab gurn ee sengkofng
Gún ê līn-tsin kah gún ê sîng-kong
阮的認真佮阮的成功

Lie kafm’u khvoax`tiøh?
Lí kám-ū gún leh kiò lí
你敢有看著 

Gurn teq kiøx lie, lie zaiviar`bøo?
Gún leh kiò lí, lí tsai-iánn bô
阮咧叫你你知影無

Amar lie citmar køealiao hør`bøo?
A-má lí tsit-má kuè-liáu hó-bô
阿嬤你這馬過了好無 

Karm uxlaang teq ka lie ciaokox?
Kám-ū lâng tè kā lí tsiàu-kòo
敢有人塊共妳照顧

Hibang auxsielaang
Hi-bāng āu-sì-lâng
希望後世人

Gurn køq øextaxng laai ho lie thviax
Gún koh ē-tàng lâi hōo lí thiànn
阮閣會當來予你疼 

Zøx lie efng’oarn ee sun’ar
Tsò lí íng-uán ê sun-á
做你永遠的孫仔 

Køq kiøx lie cidsviaf amar!
Koh kiò lí tsi̍t-siann a-má!
閣叫你一聲阿嬤.


思念會驚&疼惜