Bang Lie Zar Kuy (望你早歸)

Muyjit suliam lie cidlaang, boextid-thafng svakvix.
Chinchviu oanviw zuyaq putsii siongsuii, bQgii oe laai thiah'hunli.
Guu ngg cid luo yn thvi, yn nngxee, muynii u sionghoe.
Zvoafviu lie naq cit khix, kih zoanjieen bQhoee, parngsag gurn kotvoaf cidee.
Naxsi honghwn goeqniuu beq zhutlaai ee sii, kathiafm gurn simlai pi'ay.
Lie beq ka gurn lixkhuy hit'cidjit, iaxsi goeh beq zhutlaai ee sii.
Gurn cyhQr laai paethog goeqniuu, thex gurn korng ho y zay.
Korng gurn muyjit pisiofng laau bagsae, hibang lie zar cidjit tngr`laai.

Gwsuu:
suliam, think of/remember
boextid-thafng, impossible
svakvix, meet together
chinchviu, like/similar to/namely/for example/such as
oanviw, Mandarin duck/couple
zuyaq, wild duck/teal
putsii, always/frequently
siongsuii, follow/be a couple
bQgii, undoubt
thiah'hunli, separate
cid, weave
nngxlaang, two person
sionghoe, encounter
zvoafviu, how
naq, sink down/go down/concave/hollow/sunken/flat
zoanjieen, entirely
bQhoee, one way
parngsag, give up/quit/abandon/forsake (wife/child)
kotvoaf, lonely/solitary
honghwn, dusk/owl-light/eventide/nightfall
goeqniuu, the moon
kathiafm, add/addition/plus/tote
pi'ay, grieving/mourning
hit'cidjit, that day
cyhQr, can but/cannot but/cannot help/have no choice but
pisiofng, grieved/melancholy/sad
bagsae, tears

Múi ji̍t su-liām lí chi̍t-lâng, bōe-tit-thang saⁿ-kìⁿ. 
Chhin-chhiūⁿ oan-iuⁿ chúi-ah put-sî siong-sûi, bô-gî ē lâi thiah-hun-lî.
Gû Nn̂g Chit Lú in nn̄g-lâng, múi nî ū siong-hōe.
Choáⁿ-iūⁿ lí nah chi̍t khì choân-jiân bô hôe, pàng-sak gún ko·-toaⁿ chi̍t-ê.
Nā sī hông-hun goe̍h-niû beh chhut-lâi ê sî, ka-thiam gún sim-lāi pi-ai.
Lí beh kā gún lī-khui ê hit chi̍t ji̍t, iā-sī goe̍h beh chhut-lâi ê sî. 
Gún chí-hó lâi pài-thok goe̍h-niû, thè gún kóng hō· i chai.
Kóng gún múi ji̍t pi-siong lâu ba̍k-sái, hi-bāng lí chá chi̍t ji̍t tńg--lâi.
(Thanks to Limkianhui)