Bang Zhunhofng (望春風)

Tok ia bøo phvoa siuo tefng e, zhengghofng tuiebin zhoef,
Zap chid poeq hoex boe zhutkex, tng tiøh siaolieen kef,
køfjieen piauti bin baq peh, sviar kaf laang zu'te,
sviuxbeq mng y kviaf phvaysex, sym lai tvoaa pipee.

Sviuxbeq longkwn zøq afng saix, ie'aix zai simlai,
tanthai høo sii kwn laai zhae, zhengzhwn hoaf tofng khay,
thviakvix goaxbin u laang laai, khuimnng kax khvoarmai,
goeqniuu chiøx goarn goxngtoaxtai, ho hofng phiexn mxzay.

to̍k iā bô phōaⁿ siú teng ē, chheng-hong tùi-bīn chhoe,
cha̍p chhit poeh hòe bōe chhut-kè, tn̄g tio̍h siàu-liân ke,
kó-jiân piau-tī bīn bah pe̍h, siáⁿ ka lâng chú-tē,
siūⁿ-beh mn̄g i kiaⁿ pháiⁿ-sè, sim lāi tôaⁿ pî-pê.

siūⁿ-beh lông-kun choh ang sài, ì-ài chāi sim-lāi,
tán-thāi hô sî kun lâi chhái, chheng-chhun hoa tong khai,
thiaⁿ-kìⁿ gōa-bīn ū lâng lâi, khui-mn̄g ka khòaⁿ-māi,
go̍eh-niû chhiò góan gōng-tōa-tai, hō· hong phiàn m̄ chai.