Kimkw

Kimkw! Kimkw! Thaau lulw, bihti chiu terng teq tuhkw.
Kimkw! Kimkw! Soealiap thaau, vii sinkhw.