Tiuhtiuh'tang'ar

Hoefchiaf khuikaux y to amah y to tiuq ae'ioq,
Poxngkhafng-lai.
Poxngkhafng ee zuie y to tiuhtiuh'tang'ar y to,
Amah y to tiuq ax y to tiq`loqlaai.
Amah y to tiuq, amah y to tiuq,
Amah y to tiuq, amah y to tiuq.
Laf laf laf laf laf laf, laf laf laf laf.
Hoefchiaf khuikaux y to amah y to tiuq ae'ioq,
Poxngkhafng-lai.
Poxngkhafng ee zuie y to tiuhtiuh'tang'ar y to,
Amah y to tiuq ax y to tiq`loqlaai.
Laf laf laf laf laf laf, laf laf laf laf laf laf laf.