Hoahuo Taiguo Haghau    Liie Suixhong
  華 府 台 語 學 校     李?瑞 鳳     A'Huy  阿 輝 


    Ie thQex put'hiw jidjit zoong,
    已 退  不 休  日 日 奔,

    Iuu pag kaux laam tviutviuu korng.
    由 北 到  南  場  場  講.    Zhengban hancii sym-lieen-sym, 
    千  萬 蕃 薯 心 連  心,

    Binzuo pwnthor putkhQr toxng.
    民 主 本 土  不   擋.    Koansex kaobQea zofngsi khofng,
    權 勢 到 尾  總  是 空,

    Aezhab zerngti sioxngkaix-gong.
    愛 喢 政  治 上  界  憨.    UixtiQh Taioaan ee cientoo,
    為 著  台 灣  的 前 途,

    Khongkhofng-goxnggong zai laang korng.
    悾  悾   憨  憨  在 人  講.     Zoanbiin thoankied lorng uixkofng,
    全 民  團  結  攏  為 公,

    Mxkviaf tQetang toa-thaihofng.
    不 驚  地 動 大 颱  風.
 
    Tangzuun tangsym tangzQee pviax,
    同 船  同 心 同 齊  拚,

    Zhwn kaux pQftQr bQo-hantofng.
    春  到  寶 島 無 寒 冬.