Hoahuo Taiguo Haghau Liie Suixhong

華 府 台 語 學 校

 

 

Chiusw-cy-id ( BQ'ix )

秋 思 之 一 無 意

 

Tiongchiw gQeqkngf-mii , 中 秋 月 光 瞑

 

Thvichvy siafmsiarm-siq . 天 星 閃 閃 顫

 

Chiuhofng purn bQ'ix , 秋 風 本 無 意

 

ZhQelok boarn sviusy . 吹 落 滿 想 思

 

 

 

Chiusw-cy-ji ( BQsym )

秋 思 之 二 無 心

 

Bangbaang haysiong ciw , 茫 茫 海 上 舟


Lefnglerng sionghofng chiu . 冷 冷 松 風 樹

 

CiQqgaam peng bQsym , 石 岩 並 無 心

 

NaixhQo huun siongkiuu . 奈 何 雲 相 求