Chvizhaix Niuu Efngsafm 青 菜 梁 永 三

1. Suijieen goar mxsi z0rzhaan-laang, taxnsi goar zu s0eahaxn 雖 然 我 不 是 做 田 人 , 但 是 我 自 細 漢 ti0h tuix chvizhaix cyn-u zhuobi. 就 對 青 菜 真 有 趣 味 . 2. Taixkhaix ti chid-h0ex ee sii, goar ti0h kaq gurn-toaxhviaf 大 概 在 七 歲 的 時, 我 就 和 阮 大 兄 khix h0efchiaf-loxpvy cidtex phvixsae-toa ee zhaehngg 0h 去 火 車 路 邊 一 塊 鼻 屎 大 的 菜 園 學 zerngzhaix. Thaau-cidpae ee siuseeng si angzhaethaau. 種 菜 . 頭 一 次 的 收 成 是 紅 菜 頭 . span style="mso-spacerun: yes"> Chvichvy ciah t0 cyn-h0fciah. 生 生 吃 就 真 好 吃 . 3. Gurn-zhux ee pvi'ar iaxu cidtea'ar zhaehngg.U zerngti0h 阮 厝 的 邊 仔 也 有 一 塊 仔 菜 園 . 有 種 著 kakzhaix, aang-goxngzhaix, erngzhaix, hanzuu-hi0h kab 角 菜 , 紅 憨 菜 , 應 菜 , 蕃 薯 葉 和 kwzhaix. Thaau-nngxciorng ee zhaix chixtviuu b0o teq 韭 菜 . 頭 兩 種 的 菜 市 場 沒 有 在 b0e. 賣. 4. Chiuthvy z0rzhaan-laang ee zhaan ti siuseeng zhaethaau 秋 天 做 田 人 的 田 在 收 成 菜 頭 kab koarzhaix liawau, gurn gyn'ar-phvoaxar lorng 0e khix 和 芥 菜 了 後, 阮 囝 仔 伴 仔 攏 會 去 khi0q zhaethauzarng kab koarzhaix-hi0h. Iong iaam svi 拾 菜 頭 鬃 和 芥 菜 葉 . 用 鹽 豉 ti0h cyn-h0fciah. Koarzhaix-hi0h na svixkuo t0 piexn 就 真 好 吃 . 芥 菜 葉 若 豉 久 就 變 kiamzhaix. 鹹 菜 . 5. Ciernzefng-sii ee budzw cyn-khiaxm. Sofie na u hanzuu 戰 征 時 的 物 資 真 欠 . 所 以 若 有 蕃 薯 kab hanzuu-hi0h thafng ciah ti0h cyn-hvoahie. 和 蕃 薯 葉 能 吃 就 真 歡 喜 . 6. Ciern'au, sva'sienii-au t0 ka laang zof cidtea'ar zhanhngg 戰 後, 三 四 年 後 就 跟 人 租 一 塊 仔 田 園 laai zerngzhaix. Kehpiaq-hngg si cidee zoanbuun 來 種 菜 . 隔 壁 園 是 一 個 專 門 zerngzhaix ee laang teq zexng. Y ee miaa si "Eeng`ar". 種 菜 的 人 在 種 . 他 的 名 是 榮 仔 . Taxnsi taixkef ki0x y " b0exzhaix-Eeng`ar." Y ee zhaix 但 是 大 家 叫 他 賣 菜 榮 仔 . 他 的 菜 sidzai cyn-suie. Zhang'ar, iensuy, erngzhaix, ki0o, 實 在 真 美. 蔥 仔, 莞 荽, 應 菜, 茄 peqzhaix, kwzhaix, soarn'ar, tang'0f tefngterng. "Y ee 白 菜, 韭 菜, 蒜 仔, 苳 蒿 等 等. 他 的 zhaekoef, puar kab khofkoef, khvoax`khylaai lorng 菜 瓜, 匏 仔 和 苦 瓜, 看 起 來 攏 cyn-h0fciah. Y zexng ee zhaix lofngb0o svithaang. Goar`ee 真 好 吃. 他 種 的 菜 攏 無 生 蟲 . 我 的 t0 thaang liawliao. 就 蟲 了 了 .