09/11/01 ee Buzeeng HQea

Ngg, Byhuun

Buzeeng toaxhQea hiorngthiefn chiofng,
Pogzax hun'iefn peh-bongboong.
Seakaix sionglaau seeng zhuieciQh,
Bukof pehsvix mia ma ciofng.

Jinboong kaphQx hun bukioong,
Cirnzog tongsym zerng korhiofng.
Kinjit im'ioong laai ciaxmpiet,
Thalieen thienkog hie sionghoong.