Kviaa Larn ee Lo

Ngg Kernglieen

Kvialo,
Si0fsym larn ee khapo.
Kviaa larn ee lo.

Kviaa larn ee lo.
Kin'afjit,
Mxkoarn si h0fthvy iafsi l0qho,
Kviaa larn ee lo, Mxthafng tamgo.

Peng'iuo hviati,
Chiuo khafn chiuo,
Kviaa larn ee lo.
Hiorngcieen, Hiorngcieen,
Cidpo-cidpo, Cidpo-cidpo,
Mxthafng ientii,
Kviaa larn ee lo.

Kin'afjit, Cyu kviaa larn ee lo, ciaq 0e kviazhud-
Larn min'afzaix ee hexnghog.
K0eakhix cidtviuu binbang, chinchviu hoef sia l0qthoo,
Mxbiern oarnthaxn k0eakhix ee hotoo.

Peng'iuo hviati,
Cidpo-cidpo, Hiorngcieen, Hiorngcieen,
Kviaa larn ee lo.
Iofngkarm laai kviaa,
Kviaa larn ee lo,
Kviazhud- larn ee kongbeeng cientoo.