Uxbang Sioxngsuie                     Lo Hansiu
                     有 夢 尚 美                路 寒 袖

Zuxnzun zhunho nar kamlo,                     Baxnmih puh'vie tid ciaokox.
Zhunkngf zharnlan phof toaxlo,                Khapo zeng'au siQf-ciQhof (svaf-ciQhof).
KviakQex legsuo ee chviu'uii,                   Poxpo hiorngzeeng zhunhoef-khuy.
Uxbang ee laang siong-kaesuie,                Hibang efng'oarn phvoa siongsuii.(siQsuii)

陣 陣 春 雨 如 甘 露                    萬 物 發 芽 得 照 顧
春 光 燦 爛 鋪 大 路                    腳 步 前 後 相 招 呼  
行 過 歷 史 的 圍    步 步 向 前 春 花 開    
有 夢 的 人 尚 蓋 美    希 望 永 遠 伴 相 隨            ?

Khysym uixtiQh hQr-sofzai,                       Zungiaam zuxzai thoaan pahtai.
Zhunchiuo tharnbang larn cionglaai,          Un'wn-siQsiQf ti simlai.
KviakQex legsuo ee chviu'uii,                    Poxpo hiorngzeeng zhunhoef-khuy.
Uxbang ee laang siong-kaesuie,                 Hibang efng'oarn phvoa siongsuii.(siQsuii)

起 心 為 著 好 所 在    尊 嚴 自 在 傳 百 代
伸 手 探 望 咱 將 來    溫 溫 燒 燒 在 心 內
行 過 歷 史 的 圍    步 步 向 前 春 花 開
有 夢 的 人 尚 蓋 美    希 望 永 遠 伴 相 隨

Bang ti thangkhao teq siafmsiq,                 Ci0x`tiQh cionglaai ciQx kaki.
TinsiQq zhQexbang ee jidcie,                      Mxthafng tiutuu kviaa`lQqkhix.
KviakQex legsuo ee chviu'uii,                    Poxpo hiorngzeeng zhunhoef-khuy.
Uxbang ee laang siong-kaesuie,                 Hibang efng'oarn phvoa siongsuii.(siQsuii)

夢 在 窗 口 在 閃 爍    照 著 將 來 照 自 己
珍 惜 尋 夢 的 日 子    不 通 躊 躇 行 落 去
行 過 歷 史 的 圍    步 步 向 前 春 花 開
有 夢 的 人 尚 蓋 美    希 望 永 遠 伴 相 隨            

          

          U Cidkhoarn Thviax                    Lo Hansiu
                    有 一 款 痛                 

U cidkhoarn thviax,     有 一 款 痛
Chinchviu arm'mii ee thangsviaf,        親 像 暗 瞑 的 蟲 聲
Ciuxsi lie mxkaq thviaf,        就 是 你 不 甲 聽
Iugoaan ti hvixkhafng-lai chviux pikoaf.        猶 原 在 耳 孔 內 唱 悲 歌

U cidkhoarn kviaf,
Bengzay jidthaau chiaq-iaxm'iam (chiaq-viaxvia),
Hofng naxsi cide zhQef,
Siepvy pQelaai-zawkhix zoaan kuy'viar.

有 一 款 驚
明 知 日 頭 赤 焰 焰
風 若 是 一 下 吹
四 邊 飛 來 走 去 全 鬼 影

U cidkhoarn miaa,
Anhun zhengpek Taioaan-kog,
Mxkuo, ax! Si afnzvoar?
Lie ee sinsex zogphor eng huiq siar.

有 一 款 名
安 份 清 白 台 灣 國
不 過 啊 !是 按 怎
你 的 身 世 族 譜 用 血 寫

Thviax kaq mxzay thafng hQfthviax,
Kviaf kaq bQsviu bQehkQq kviaf,
Lie ee miaa ykefng kiQx zhutsviaf,
KiQx zhutsviaf ee tQfsu ax!
Peqseg ee legsuo- bongbu svoax.

痛 甲 不 知 通 好 痛
驚 甲 無 想 欲 擱 驚
你 的 名 已 經 叫 出 聲
叫 出 聲 的 島 嶼 啊 !
白 色 的 歷 史 濛 霧 散

Document Converted from word 8 by MSWordView
MSWordView written by Caolan McNamara