Zexngthor Samkefng

淨土三經

 

黃美雲  翻譯

 

“MytQo pwngoaxnlek” ciuxsi “Zexngthor Hoatbuun”.

彌陀本願就是 淨土法門”.

“Zexngthor buun” ciuxsi “Ofngsefng zexngthor seeng hut” cy kaohoad.

淨土門就是 往生淨土成佛之教法.

 

Lofngzorng u nngxpaq goa purn ee kengtien u tamtiQh zexngthor ee susiorng..

攏總有兩百外本的經典有談著淨土的思想.

Ti hiahniq’zQe ee zexngthor kengtiern tiofng, ie “Bulioxngsiu Kefng”,

在彼呢多的淨土經典中, 無量壽經”,

“Koafn Bulioxngsiu Kefng” ykip “AmytQo Kefng” ui zerng’y kengtiern.

觀無量壽經以及 阿彌陀經為正依經典.

Sofie, cid samkefng tQ pi zheng’ui “zexngthor samkefng”.

所以, 這三經就被稱為 淨土三經”.

 

Zexngthor samkefng ee itkoaxn zengsiin si :

淨土三經的一貫精神是:

“Ti buun zeg sixn ee itliam cy tiofng, ie buun kab sixn laai siuxchii MytQo pwngoan ee kiuoto.”

在聞即信的一念之中, 以聞和信來受持彌陀本願的救度”.

Ia ciuxsi khngx larn iong “Zarnthaxn thvalek liaxmhut ee sirnsyn” khix sirnsiu.

也就是勸咱用 讚嘆他力念佛的信心去信受.

 

Ti Zexngthor samkefng`nih, u siongsex soatbeeng MytQo kiuoto ciorngsefng,

在淨土三經裡, 有詳細說明彌陀救度眾生,

ciorngsefng pi kiux ee yn kQr ykip Keglok seakaix ee susexng zonggiaam.

眾生被救的因果以及極樂世界的殊勝莊嚴.

 

Samkefng si ie “taixkefng”, ia ciux si “Bulioxngsiu Kefng” ui tiongsym.

三經是以 大經”, 也就是 無量壽經為中心.

Ar “Taixkefng” si ie “TQe 18 goan” ui kunpurn.

大經是以 18 為根本.

“TQe 18 goan” si ie “goan sengciu buun” ui sym iaux.

18 是以 願成就文為心要.

Ar “Sengciu buun” ee kimkofng garn zeg si “buun kii benghQ ee itliam cy sixn”.

成就文的金剛眼則是 聞其名號的一念之信”.

Sekzwn sofie ti cit’ee sapQo seakaix sixhien seeng hut,

釋尊所以在這個娑婆世界示現成佛,

Y zwiaux ee bogteg tQ si bQeq “kiuoto ciorngsefng”.

伊主要的目的就是欲 救度眾生”.

Sekzwn taotQea si iong sviafmih paxnhoad laai tadtiQh cit’ee bogteg neq?

釋尊到底是用甚麼辦法來達著這個目的呢?

Y si ie “cinsit cy li”, ia tQ si “MytQo pwngoxnlek”, 48 goan tiofng ee tQe 18 goan;

伊是以 真實之利”, 也就是 彌陀本願”, 48 願中的 18 ;

ui honghoad laai tadtiQh “kiuoto ciorngsefng” ee bogteg`ee.

為方法來達著 救度眾生的目的的.

 

“Bulioxngsiu Kefng” zwiaux si teq cionghiern Sekzwn ee “tQe 18 goan”;

無量壽經主要是在彰顯釋尊的 18 ”;

si tidsoad cinsit suun thvalek ee kaohoad.

是直說真實純他力的教法.

 

“Koafn Bulioxngsiu Kefng” iuxzhefng “Koankefng”, 

觀無量壽經, 又稱 觀經”,

si teq soatbeeng Sekzwn “tQe 19 goan” ee cyzhux;

是在說明釋尊 19的旨趣;

Zef si siw texngsien kab sarnsien, hoehioxng ofngsefng zexngthor.

這是修定善和散善, 迴向往生淨土.

 

Ar “AmytQo Kefng”, iuxzhefng “Siawkefng”,

阿彌陀經” , 又稱 小經”,

si teq kofngsoad Sekzwn “tQe 20 goan”ee loexhaam;

是在講說釋尊 20 的內涵;

zwiaux si teq soatbeeng ka thvalek sofsux ee benghQ, torngzQx kaki ee sofiuo,

主要是在說明把他力所賜的名號, 當做家己的所有,

ar id jit naycix chid jit, itsym putloan liaxmhut, kiuu sefng zexngthor. 

而一日乃至七日, 一心不亂念佛, 求生淨土.

 

Inzhuo, hoansi sviuxbQeq ti kimsefng hek teg “MytQo pwngoan” ee kiuoto`ciar,

因此, 凡是想要在今生獲得彌陀本願的救度者,

engkay taixsefng zerngkhag liawkae “Zexngthor samkefng” ee taixix.

應該代先正確了解 淨土三經的大意.

Afnny, ciaq u hoatto niafsiu hit’ee “cinsit cy li”.

按呢, 才有法度領受那個 真實之利.”

 

本頁首次上網日期﹕20051015